(Dansk)
.
Kundelogin

Registrering af projekttid – ProJect

ProJect håndterer projektregistrering, dvs. for medarbejdere som har behov for time/sagsstyring og registrering af tid på egne aktiviteter – enkelt og intuitivt

ProJect lader den enkelte medarbejder registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver- og giver overblik.ProJect anvendes primært af funktionærer og tillader den enkelte medarbejder at registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver og projekter. Den registrerede tid kan enten være en opdeling af medarbejderens samlede mødetid på projekter, eller blot en uafhængig registrering af den tid der anvendes på forskellige projekter eller aktiviteter.

Projekterne og aktiviteterne defineres enten direkte i ProMark eller fra andre systemer i virksomheden, fx ERP-systemet. De opsamlede data kan anvendes til eksempelvis interne udregninger af kostpriser, opfølgning på effektivitet eller ekstern fakturering. Enkelt og intuitivt registrerer den enkelte medarbejder tid og status på projekter og aktiviteter, enten løbende i takt med at opgaverne skifter, eller som en opsamling sidst på dagen eller ugen.

ProPortal er den webbaserede adgang til ProMark, hvor medarbejderen via sin personlige side kan registrere sine projekter og aktiviteter. For at stimulere den løbende registrering kan ProJect opsættes med ProTracker, som minder medarbejderen via ikon på skærmen om at registrere sine aktiviteter i realtid. De forskellige aktiviteter tildeles en farvekode, således aktiviteterne hurtigt bliver visuelt genkendelige, og skift mellem aktiviteter foretages med få tastetryk.

ProJect er naturligt sammenkoblet med ProTime-modulet. Her defineres den samlede tid, der skal redegøres for, idet man kan medtage eksterne møder og lignende, mens der ikke skal fordeles projekttid på fraværstid, der skyldes årsager som ferie og sygdom. I registreringsbilledet vises hvor meget tid medarbejderen skal redegøre for på de enkelte dage.

ProJect kan også benyttes af medarbejdere som ikke registrerer hvornår de kommer og går. Deres tid registreres på de enkelte projekter, hvor det samtidig indikeres hvorvidt der er tale om normaltimer eller overtimer. Udover tidsforbruget, er det muligt at registrere aktiviteternes status, fx "efter planen" eller "forsinket".

Hurtig tilgængelig information kan optimere medarbejderens tidsforbrug

Ved brug af ProJect kan ledelsen få svar på spørgsmål som:

  • Anvendes tiden på de rigtige aktiviteter?
  • Er de igangsatte projekter rentable?
  • Er funktionærernes tid allokeret korrekt på projekter?
  • Er der styr på de indirekte produktionsomkostninger?

De registrerede data er straks tilgængelige for planlægning, opfølgning og rapportering, som fx udregning af projekttid. Virksomheden opnår herved værdifuld viden om egen drift samt mulighed for opfølgning på nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og rutiner.

Udgangspunktet for en registrering vil altid være tid. Men med ProJect kan enhver registrering underopdeles i op til 8 dimensioner. Disse dimensioner kan både være tidsdimensioner, farvekoder eller fritekst. Herved sikres totalt overblik og præcist faktureringsgrundlag for de enkelte projekter.

Ved implementering af ProJect undgår man manuel projekthåndtering og tidsopgørelse i individuelle regneark. ProJect effektiviserer planlægningen af projekter og aktiviteter og sikrer grundlaget for efterkalkulation og økonomisk opfølgning.

Registreringen af tidsforbrug skaber overblik, ikke kun for ledelsen, men også for den enkelte medarbejder. Man kan på en logisk og overskuelig måde se hvorledes ens tid bliver anvendt, hvilket for medarbejderen kan virke som en motivationsfaktor.

ProJect forbedrer beslutningsgrundlaget og sikrer præcis fakturering

ProJect giver indsigt og konkret viden om virksomhedens aktiviteter. Det enkelte projekts omkostninger kan beregnes præcist, da man får fuldstændig indsigt i fordelingen af ressourcer. ProJect muliggør effektive og valide efterkalkuler, og sikrer, at de planlagte opgaver udføres på rette tid. Skulle et projekt ikke gå som planlagt, er replanlægning nemmere grundet et stort vidensgrundlag.

Den manuelle administration af virksomhedens projekter elimineres. Alle aktiviteters tidsforbrug og status er samlet ét sted, hvor man hurtigt og overskueligt kan danne sig et overblik. Ligeledes finder al håndtering af disse data sted i samme system.

ProJect leverer et hurtigt og præcist faktureringsgrundlag i forbindelse med kundeleverancer, både på interne og eksterne konsulenttjenester, da arbejdstiden og tidsanvendelsen dokumenteres præcist.