(Dansk)
.
Kundehistorie
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Metro Service

Metroen holder styr på tiden

Metroen bruger bemandings­plan­lægning og tidsregistering til at optimere bemandingen med stewarder i Metro togene og sam­tidig holde styr på med­ar­bej­der­nes tid

Metro Service, der er drifts­sel­ska­bet bag Metroen i København, er et selskab hvor udviklingen går utro­ligt stærkt. Fra den spæde start for blot et par år siden til i dag hvor der er godt 280 ansatte, og med ud­sigt til at ekspandere mere efter­hån­den som Metroen bliver ud­vi­det.

Serviceleder Jan Nielsen er chef for de knap 90 stewarder der dagligt giver råd og vejledning til Metroens mange tusinde kunder.

Da Jan Nielsen startede som leder for stewarderne for godt 2 år siden var der bare 6 stewarder ansat. At holde styr på tiden blev klaret ved at hver medarbejder havde et regne­ark som han udfyldte med sine møde- og gå-tider. Et nemt og overskueligt sy­stem, når der ikke er flere medar­bej­de­re at holde styr på.

I dag er der 89 stewarder ansat hos Metro Service der arbejder i treholds­skift alle ugens 7 dage. Det stiller store krav til planlægnings- og op­følg­ningssystemet. At lave løn manu­elt for 89 medarbejdere på baggrund af registreringer i et regneark er en op­gave der kan tage pusten fra enhver løn­ansvarlig. Derfor har Metro Ser­vice set sig om efter et system der kan holde styr på vagtplanlægningen, mødt- og gået-tider samt fravær, ikke alene for stewarderne, men for alle virk­somhedens 280 medarbejdere.

Serviceleder Jan Nielsen, Metro Service

"I Pro­Mark har vi fundet et system der opfylder til alle de behov vi har. Det er et fleksibelt system der gør os i stand til at planlægge vores ressourcer optimalt, og samtidig dokumentere hvad det koster at bemande Metroen."

 Jan Nielsen
Serviceleder, Metro Service


Dokumentation for driften

"Vi var på udkig efter et tids­regi­stre­rings- og vagt­plan­læg­nings­sy­stem der kunne håndtere alle vores skiftende vagter, beregning af til­læg, overførsel til lønsystemet og samtidigt være bruger­venligt og 100% stabilt", siger stewardleder Jan Nielsen og fortsætter: "I Pro­Mark har vi fundet et system der opfylder til alle de behov vi har. Det er et fleksibelt system der gør os i stand til at planlægge vores ressourcer optimalt, og samtidig dokumentere hvad det koster at bemande Metroen."

Let for brugerne

"En af de ting der har imponeret mig ved ProMark er bruger­ven­lig­he­den. Al dialog mellem bruger og systemet foregår i klar tekst – uan­set om registreringen foregår via er en PC eller en af Marks ter­mi­na­ler," siger Jan Nielsen og tilføjer: "Brugeren skal ikke tænke på at taste koder hvis han en dag møder senere eller går tidligt, f.eks. på grund af læge besøg. Brugeren bli­ver automatisk præsenteret for en liste med årsager som han kan væl­ge fra – vel at mærke årsager som vi selv definerer."

Sparer tid til kontrol

"Samtidig har vi mulighed for at specificere hvilke årsager der skal godkendes af lederen. Nogle år­sa­ger er vigtigere end andre. F.eks. er vi ikke interesseret i at bruge tid på at godkende hvis en medarbejder kom­mer 5 minutter for sent en dag," siger Jan Nielsen og fort­sæt­ter: "Vi udvælger de afvigelser der har betydning for driften og kon­cen­trerer os om dem. Det betyder sparet tid til kontrol, og mere tid til det væsentlige," slutter Jan Nielsen.

Når Metroen er fuldt udbygget med alle linier vil der være 130 stewarder til at hjælpe og vejlede passagerne i Metro togene. Metro Service for­ven­ter en implementeringstid for syste­met på bare to måneder og regner med at være i drift med ProMark den 1. april 2003.

Baggrund

Metro Service er driftsselskabet bag den nye Metro i København der åb­ne­de den 17. oktober 2002. Metroen kø­rer førerløst, og togene styres centralt af edb-maskiner. I myldre­trafikken kø­rer togene med inter­valler på ned til tre minutter.