Kundehistorie

Metro Service

Metroen holder styr på tiden

Metroen bruger bemandings­plan­lægning og tidsregistering til at optimere bemandingen med stewarder i Metro togene og sam­tidig holde styr på med­ar­bej­der­nes tid

Metro Service, der er drifts­sel­ska­bet bag Metroen i København, er et selskab hvor udviklingen går utro­ligt stærkt. Fra den spæde start for blot et par år siden til i dag hvor der er godt 280 ansatte, og med ud­sigt til at ekspandere mere efter­hån­den som Metroen bliver ud­vi­det.

Serviceleder Jan Nielsen er chef for de knap 90 stewarder, der dagligt giver råd og vejledning til Metroens mange tusinde kunder.

Da Jan Nielsen startede som leder for stewarderne for godt 2 år siden, var der bare 6 stewarder ansat. At holde styr på tiden blev klaret ved at hver medarbejder havde et regne­ark, som han udfyldte med sine møde- og gå-tider. Et nemt og overskueligt sy­stem når der ikke er flere medar­bej­de­re at holde styr på.

I dag er der 89 stewarder ansat hos Metro Service, der arbejder i trehold­skift alle ugens 7 dage. Det stiller store krav til planlægnings- og op­følg­ningssystemet. At lave løn manu­elt for 89 medarbejdere på baggrund af registreringer i et regneark er en op­gave der kan tage pusten fra enhver løn­ansvarlig. Derfor har Metro Ser­vice set sig om efter et system, der kan holde styr på vagtplanlægningen, mødt- og gået-tider samt fravær – ikke alene for stewarderne, men for alle virk­somhedens 280 medarbejdere.

Serviceleder Jan Nielsen, Metro Service

"I Pro­Mark har vi fundet et system, der opfylder alle de behov vi har. Det er et fleksibelt system, der gør os i stand til at planlægge vores ressourcer optimalt og samtidig dokumentere, hvad det koster at bemande Metroen."

 Jan Nielsen
Serviceleder, Metro Service


Dokumentation for driften

"Vi var på udkig efter et tids­regi­stre­rings- og vagt­plan­læg­nings­sy­stem, der kunne håndtere alle vores skiftende vagter, beregning af til­læg, overførsel til Visma Løn og samtidigt være bruger­venligt og 100% stabilt", siger stewardleder Jan Nielsen og fortsætter: "I Pro­Mark har vi fundet et system, der opfylder alle de behov vi har. Det er et fleksibelt system, der gør os i stand til at planlægge vores ressourcer optimalt og samtidig dokumentere, hvad det koster at bemande Metroen."

Let for brugerne

"En af de ting, der har imponeret mig ved ProMark, er bruger­ven­lig­he­den. Al dialog mellem bruger og systemet foregår i klar tekst – uan­set om registreringen foregår via en pc eller en af Marks ter­mi­na­ler," siger Jan Nielsen og tilføjer: "Brugeren skal ikke tænke på at taste koder, hvis han en dag møder senere eller går tidligt, fx på grund af lægebesøg. Brugeren bli­ver automatisk præsenteret for en liste med årsager, som han kan væl­ge fra – vel at mærke årsager som vi selv definerer."

Sparer tid til kontrol

"Samtidig har vi mulighed for at specificere, hvilke årsager der skal godkendes af lederen. Nogle år­sa­ger er vigtigere end andre. Fx er vi ikke interesseret i at bruge tid på at godkende, hvis en medarbejder kom­mer 5 minutter for sent en dag," siger Jan Nielsen og fort­sæt­ter: "Vi udvælger de afvigelser, der har betydning for driften og kon­cen­trerer os om dem. Det betyder sparet tid til kontrol og mere tid til det væsentlige," slutter Jan Nielsen.

Når Metroen er fuldt udbygget med alle linjer, vil der være 130 stewarder til at hjælpe og vejlede passagerne i Metro-togene. Metro Service for­ven­ter en implementeringstid for syste­met på bare to måneder og regner med at være i drift med ProMark den 1. april 2003.

Baggrund

Metro Service er driftsselskabet bag Metroen i København, der åb­ne­de den 17. oktober 2002. Metroen kø­rer førerløst, og togene styres centralt af IT-systemer. I myldre­trafikken kø­rer togene med inter­valler på ned til tre minutter.